Regulamin zapisów 2022

Regulamin zapisów on-line do Wspólnoty 2 Śródmiejskiej  42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa ppk2.pl dostępna pod adresem internetowym https://ppk2.pl/ jest oficjalną stroną internetową Wspólnoty 2 Śródmiejskiej PPK. Konto bankowe Wspólnoty 2 Śródmiejskiej (PPK2) o numerze 15 1240 4719 1111 0011 0610 8733  jest subkontem organizacyjnie przypisanym do parafii Św. Anny w Krakowie, która to jest właścicielem tego konta i jednocześnie stanowi lokalizację Bazy Wspólnoty 2 Śródmiejskiej PPK. Konto bankowe prowadzone jest  przez parafię św. Anny reprezentowaną przez proboszcza tej parafii, ks. Tadeusza Panusia, posiadającą numer NIP 6761039496 oraz REGON 040097860. Upoważnienie do konta posiada Przewodnik Główny Wspólnoty 2 Śródmiejskiej ks. Mateusz Wójcik.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest tylko i wyłącznie do Pielgrzymów zapisujących się w systemie on-line do Wspólnoty 2 Śródmiejskiej  na 42. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską poprzez stronę: https://zapisy.ppk2.pl

  § 2

Kontakt z Bazą Wspólnoty 2 Śródmiejskiej

 1. Adres Parafii: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krakowie, ul. św. Anny 11/3; 31-008 Kraków
 2. Adres korespondencyjny: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krakowie, ul. św. Anny 11/3; 31-008 Kraków
 3. Adres e-mail: ppk.wspolnota2@gmail.com 
 4. Numer telefonu Biura Pielgrzymkowego Wspólnoty 2 Śródmiejskiej: +48 792 359 761
 5. Numer rachunku bankowego Subkonta Pielgrzymkowego: 15 1240 4719 1111 0011 0610 8733
 6. Pielgrzym może porozumiewać się z Biurem Pielgrzymkowym Wspólnoty 2 Śródmiejskiej PPK za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-19:00

§ 3

Zapisy do Wspólnoty 2 Śródmiejskiej PPK

 1. Zapisy odbywać się będą w formie on-line oraz w wybrany dzień tygodnia w formie tradycyjnej w Bazie Pielgrzymki Krakowskiej.
 2. Zapisy odbywać się będą:
  • w okresie czerwiec – lipiec głównie przez formularz online
  • od 1 – 5 sierpnia przez formularz online oraz dodatkowo w Bazie Wspólnoty Śródmiejskiej przy ul. Św. Anny 11 w godzinach 10:00-13:00 oraz 15:00-19:00. Dodatkowo będzie wówczas możliwość odbioru pakietów oraz odbiór materiałów dla pielgrzymów zapisanych online.
  • Od środy (06.07.2022) będzie możliwość zapisów stacjonarnych w Sali Akademickiej przy Kolegiacie św. Anny (I. piętro w salkach) co tydzień TYLKO w środy w godzinach 10:00-13:00 i 15:00-19:00.
 3. Tylko osoba zapisana jest objęta ubezpieczeniem na czas pielgrzymki.

 § 4

Wpisowe

 1. Ofiara normalna uczestnika – 100,00 zł.
 2. Ofiara ulgowa uczestnika /dzieci i młodzież do ostatniej klasy szkoły podstawowej/ – 50,00 zł.
 3. Bez ofiary – dzieci do 5 lat
 4. Wpłaty jakie dokonują uczestnicy pielgrzymki są składką członkowską z tytułu udziału w pielgrzymce i mają na celu pokryć koszty organizacyjne pielgrzymki. Ofiary członkowskie, jakie ponoszą pielgrzymi nie stanowią zapłaty za konkretne usługi. Mają obok innych form wsparcia np. ofiar i darowizn, pokryć koszty organizacji pielgrzymki tj.: 
  1. koszty transportu bagaży, toalet sanitarnych, materiałów informacyjnych, noclegów, w szkołach i remizach, wynajmu pól i łąk pod namioty, itp.
  2. koszty sprzątania szkół, zakupy środków żywnościowych, itp. 
  3. Ubezpieczenie pielgrzymki, 
  4. Ofiary na rzecz parafii przyjmujących pielgrzymów, ofiary dla konferencjonistów, 
  5. Koszty prowadzenia strony internetowej www ppk i mediów społecznościowych, 
  6. Koszty organizacji nabożeństw i spotkań na postojach pielgrzymkowych,
 5. W danej wspólnocie mogą pojawić się zapisy blokujące zapis do danej grupy, ze względu np. na charakter grupy, itp. Mogą też pojawić się inne kwoty ofiary uczestnika, wysokość ofiary uczestnika może być wyższa dla wspólnot i grup wychodzących wcześniej tj. 4 lub 5 sierpnia.

§ 5

Zapisy osób nieletnich

 1. Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej /rodzica lub opiekuna prawnego/, która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem. 
 2. Każda osoba nieletnia zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie – ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/J W PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ
 3. W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego, rodzica ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/j w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku nieletniego w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki. 

§ 6

RODO i Polityka prywatności

 1. Każdy pielgrzym dokonując zapisu on-line zapoznaje się i akceptuje zasady RODO i Polityki prywatności. Zasady RODO i Polityki prywatności zostały przygotowane przez Koordynatorów Głównych 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę i są dostępne pod linkiem: https://ppk2.pl/wp-content/uploads/2022/04/RODO_OCHRONA-WIZERUNKU_2022.pdf
 2. Podanie danych przy zapisach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg.

 § 7

Osoba zaufania pielgrzymki

 1. Na poziomie całej 42. Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej zostały oddelegowane osoby zaufania. Są to osoby, do których można zgłaszać się lub konsultować z nimi tematy z ewentualnym przekroczeniem granic intymności. Osoba ta jest punktem odniesienia dla pielgrzymów oraz ich opiekunów w przypadku, gdy zostaną zauważone jakieś niepokojące sytuacje, zdarzenia albo sytuacje kryzysowe.
 2. Osobami zaufania 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej są:
  1. ks. dr Marcin Cholewa, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej, tel. +48 724 150 800, delegat.ochronadziecka@diecezja.pl
  2. s. mgr Anna Szubrycht, tel. 512 339 339 /Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej/

§ 8

Warunki rezygnacji, tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany poniżej adres Biura Pielgrzymkowego.
 2. Reklamację można wysłać na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krakowie, ul. św. Anny 11/3; 31-008 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres ppk.wspolnota2@gmail.com
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Pielgrzyma składającego reklamację, oraz żądanie Pielgrzyma w związku ze zwrotem całości lub części wpłaconej ofiary.
 4. Biuro Pielgrzymkowe ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Pielgrzyma uznano za uzasadnione.
 5. Zwrócenie ofiary, pomniejszonej o pobraną przez system Przelewy24 prowizję, jest możliwe tylko do 20 lipca 2022 r. Po tym terminie nie będzie możliwe zwrócenie ofiary, ze względu na wykorzystanie zgromadzonych środków w związku z kosztami organizacyjnymi 42. PPK (patrz &4 pkt. 4 a-f)