REGULAMIN ZAPISÓW 2024

Regulamin zapisów on-line do Wspólnoty 2 Śródmiejskiej  44. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę

§ 1

Postanowienia wstępne

Strona internetowa ppk2.pl dostępna pod adresem internetowym https://ppk2.pl/ jest oficjalną stroną internetową Wspólnoty 2 Śródmiejskiej PPK. Konto bankowe Wspólnoty 2 Śródmiejskiej (PPK2) o numerze 15 1240 4719 1111 0011 0610 8733 jest subkontem organizacyjnie przypisanym do parafii Św. Anny w Krakowie, która to jest właścicielem tego konta i jednocześnie stanowi lokalizację Bazy Wspólnoty 2 Śródmiejskiej PPK. Konto bankowe prowadzone jest  przez parafię św. Anny reprezentowaną przez proboszcza tej parafii, ks. Tadeusza Panusia, posiadającą numer NIP 6761039496 oraz REGON 040097860. Upoważnienie do konta posiada Przewodnik Główny Wspólnoty 2 Śródmiejskiej ks. Adam Kurdas.

Niniejszy Regulamin skierowany jest tylko i wyłącznie do Pielgrzymów zapisujących się w systemie on-line do Wspólnoty 2 Śródmiejskiej  na 44. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską poprzez stronę: https://zapisy.ppk2.pl

§ 2

Kontakt z Bazą Wspólnoty 2 Śródmiejskiej
Adres Parafii: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krakowie, ul. św. Anny11/3; 31-008 Kraków
Adres korespondencyjny: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krakowie, ul. św. Anny 11/3; 31-008 Kraków
Adres e-mail: ppk.wspolnota2@gmail.com
Numer telefonu Biura Pielgrzymkowego Wspólnoty 2 Śródmiejskiej: +48 792 359 761
Numer rachunku bankowego Subkonta Pielgrzymkowego: 15 1240 4719 1111 0011 0610 8733
Pielgrzym może porozumiewać się z Biurem Pielgrzymkowym Wspólnoty 2 Śródmiejskiej PPK za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-19:00

 

§ 3

Zapisy do Wspólnoty 2 Śródmiejskiej PPK

 1. Zapisy odbywać się będą głównie w formie on-line oraz w formie tradycyjnej (stacjonarnie w oznaczonym miejscu w Kolegiacie św. Anny w Krakowie)
 2. Zapisy odbywać się będą:
 • w okresie czerwiec – lipiec w formie on-line oraz w formie stacjonarnej w każdą środę lipca w oznaczonym miejscu w Kolegiacie Św. Anny w Krakowie w godz. 16:00 – 19:00.
 • 1 – 5 sierpnia w formie on-line oraz stacjonarnie w oznaczonym miejscu w Kolegiacie Św. Anny w Krakowie w godz. 10:00 – 13:00 oraz 15:00 – 19:00.

3. Odbiór materiałów dla pielgrzymów zapisanych on-line możliwy będzie podczas trwania zapisów stacjonarnych w ww. miejscu i czasie.

4. Tylko osoba zapisana jest objęta ubezpieczeniem na czas pielgrzymki.

§ 4

Wpisowe

 1. Ofiara normalna uczestnika – 100,00 zł.
 2. Ofiara ulgowa uczestnika /dzieci i młodzież do ostatniej klasy szkoły podstawowej/ – 50,00 zł.
 3. Bez ofiary – dzieci do 6 lat
 4. Wpłaty jakie dokonują uczestnicy pielgrzymki są składką członkowską z tytułu udziału w pielgrzymce i mają na celu pokryć koszty organizacyjne pielgrzymki. Ofiary członkowskie, jakie ponoszą pielgrzymi nie stanowią zapłaty za konkretne usługi. Mają obok innych form wsparcia np. ofiar i darowizn, pokryć koszty organizacji pielgrzymki tj.:
 • koszty transportu bagaży, toalet sanitarnych, materiałów informacyjnych, noclegów, w szkołach i remizach, wynajmu pól i łąk pod namioty, itp.

 • koszty sprzątania szkół, zakupy środków żywnościowych, itp.

 • ubezpieczenie pielgrzymki,

 • ofiary na rzecz parafii przyjmujących pielgrzymów, ofiary dla konferencjonistów, Koszty prowadzenia strony internetowej www ppk i mediów społecznościowych, 

 • koszty organizacji nabożeństw i spotkań na postojach pielgrzymkowych,

5. W danej wspólnocie mogą pojawić się zapisy blokujące zapis do danej grupy, ze względu np. na charakter grupy, itp. Mogą też pojawić się inne kwoty ofiary uczestnika, wysokość ofiary uczestnika może być wyższa dla wspólnot i grup wychodzących wcześniej tj. 4 lub 5 sierpnia.

§ 5

Zapisy osób nieletnich

 1. Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej /rodzica lub opiekuna prawnego/, która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem.
 2. Każda osoba nieletnia zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca podopieką opiekuna prawnego powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie – ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/J W PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ
 3. W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego, rodzica ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/j w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku nieletniego w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki. 

 

§ 6

RODO i Polityka prywatności

 1. Każdy pielgrzym dokonując zapisu on-line zapoznaje się i akceptuje zasady RODO i Polityki prywatności. Zasady RODO i Polityki prywatności zostały przygotowane przez Koordynatorów Głównych 44. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę i są dostępne pod linkiem: https://ppk2.pl/wp-content/uploads/2024/05/RODO_OCHRONA-WIZERUNKU_2024.pdf
 2. Podanie danych przy zapisach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg.

 

§ 7

Osoba zaufania pielgrzymki

 1. Na poziomie całej 44. Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej zostały oddelegowane osoby zaufania. Są to osoby, do których można zgłaszać się lub konsultować z nimi tematy z ewentualnym przekroczeniem granic intymności. Osoba ta jest punktem odniesienia dla pielgrzymów oraz ich opiekunów w przypadku, gdy zostaną zauważone jakieś niepokojące sytuacje, zdarzenia albo sytuacje kryzysowe.
 2. Osobami zaufania 44. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej są:
 • ks. dr Marcin Cholewa, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej, tel. +48 724 150 800, delegat.ochronadziecka@diecezja.pl
 •  s. mgr Anna Szubrycht, tel. 512 339 339 /Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej/

 

§ 8

Warunki rezygnacji, tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany poniżej adres Biura Pielgrzymkowego.
 2. Reklamację można wysłać na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krakowie, ul. św. Anny 11/3; 31-008 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres ppk.wspolnota2@gmail.com
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Pielgrzyma składającego reklamację, oraz żądanie Pielgrzyma w związku ze zwrotem całości lub części wpłaconej ofiary.
 4. Biuro Pielgrzymkowe ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Pielgrzyma uznano za uzasadnione.
 5. Zwrócenie ofiary, pomniejszonej o pobraną przez system Przelewy24 prowizję, jest możliwe tylko do 20 lipca 2024 r. Po tym terminie nie będzie możliwe zwrócenie ofiary, ze względu na wykorzystanie zgromadzonych środków w związku z kosztami organizacyjnymi 44. PPK (patrz &4 pkt. 4 a-f)

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. To „rekolekcje w drodze”. Centrum pielgrzymki jest:
– codzienna Msza św.
– wspólne modlitwy (Różaniec, Godzinki, Anioł Pański)
– sakrament pojednania
– konferencje
2. Pielgrzym musi przestrzegać:
– unikania zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki
– zaleceń Księdza Przewodnika i służb porządkowych,
– niepalenia tytoniu i niepicia alkoholu
– nieużywania odbiorników radiowych i telewizyjnych,
– niespożywania lodów.
3. Pielgrzym musi być przygotowany na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, skromne warunki sanitarne, dolegliwości fizyczne. Codziennie trasa wynosi 25-40 km
4. Pielgrzymi zmierzają do Matki Bożej jako wspólnota. Zwracają się do siebie zwrotami: „Bracie”; i „Siostro” bez względu na wiek i pozycję społeczną.
5. Pielgrzymka to okazja do wykorzystywania talentów muzycznych, medycznych czy technicznych.
6. Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra grupy i całej pielgrzymki.
7. W czasie pielgrzymki obowiązuje strój wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana).
8. W podręcznym bagażu w czasie drogi powinny być: różaniec, książeczka pielgrzyma, nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, coś do jedzenia i picia na cały dzień, środki opatrunkowe i leki osobiste. Bagaż główny przewożony jest samochodem i dostęp do niego jest możliwy tylko w miejscach
noclegowych.
9. Noclegi w stodołach i własnych namiotach. Tylko nieznaczna grupa pielgrzymów ma szansę nocować w domach. W niektórych miejscowościach mogą wystąpić kłopoty z wystarczającą ilością wody do mycia.
10. Zakazuje się wspólnego noclegu Sióstr i Braci w jednym pomieszczeniu oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych i rozbijania namiotów przed nadejściem całej grupy.
11. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00. Należy dostosować się do wszystkich uwag gospodarzy. Nie wolno używać ognia na terenie zabudowań i gospodarstw.

12. Nie zabiera się na pielgrzymkę rzeczy cennych, które mogłyby paść łupem złodziei. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

13. Ostrożnie należy posługiwać się ostrymi narzędziami (igły, nożyczki).
14. Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym.
Zwłaszcza tym, którzy karmią i przyjmują pielgrzymów w domach i gospodarstwach.
15. Znaczek pielgrzymkowy noszony winien być w widocznym miejscu. Legitymację trzeba okazać na żądanie Kierownika Pielgrzymki, Księży
Przewodników i służb porządkowych.
16. Na trasie pielgrzymki będzie dostęp do wrzątku oraz sklepiku zaopatrzonego w gotowe kanapki, wodę, napoje, pieczywo, konserwy i słodycze.
17. Pielgrzymi korzystają z pomocy służb medycznych na postojach (w miarę możliwości). Poważniejsze schorzenia należy zgłosić przed wyruszeniem pielgrzymki do Księdza Przewodnika lub służb medycznych. W niektórych sytuacjach zgodę na udział w pielgrzymce powinien wyrazić lekarz.
18. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem po uprzedniej zgodzie rodziców.
19. Obowiązuje zakaz kąpieli w jeziorach, rzekach, basenach.
20. Na czas pielgrzymki warto zabrać ze sobą: wygodne obuwie, ubranie skromne, bieliznę osobistą, dres, gruby sweter, nakrycie głowy (koniecznie!), płaszcz przeciwdeszczowy, przybory higieny osobistej, suchy prowiant (zwłaszcza konserwy), chlebak na bagaż podręczny, kubek i sztućce, podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe (bandaż elastyczny, spiritus salicylowy, witaminy, talk, zasypkę, wapno), śpiwór lub gruby koc, można zabrać namiot.
21. Zakazane jest wyprzedzanie krzyża niesionego na czele grupy oraz opuszczanie grupy bez zgody Księdza Przewodnika.
22. Osoby pragnące zaangażować się w poszczególnych służbach (muzycznej, medycznej, porządkowej) proszone są o zgłoszenie akcesu do Księży Przewodników grup.
23. Pielgrzymka zostaje rozwiązana po Mszy św. na Jasnej Górze. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie.
24. Każdy, kto pragnie wziąć udział w pielgrzymce, zgłasza swój udział w zależności od miejsca zamieszkania u właściwego przewodnika grupy.
25. Pielgrzymem może być każdy, kto pragnie pogłębić życie religijne i akceptuje regulamin.